Polityka prywatności

                Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

firmę  Impresje s.c.

 

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma  Impresje s.c.,  ul. Powsińska 22, 02-920 Warszawa,  NIP 524 22 11 737.

 

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych firmy Impresje s.c., ul. Powsińska 22, 02-920 Warszawa

- przez e-mail: impresje@impresje.pl

 

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

- realizować zamówienia dotyczące sprzedaży/świadczenia usług

- wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych.

- prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz przesyłać informacje handlowe oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług.

- prowadzić windykację należności i  postepowania sądowe, dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z realizacją zamówień w przypadku sporu.  

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji powyższych celów, w szczególności do   realizacji  zamówień  – bez ich podania, nie będziemy mogli nawiązać lub kontynuować z Państwem współpracy.

 

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na czas realizacji  zamówień, a także przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zamówień. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

 

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, firmom konsultingowym, księgowym, podwykonawcom naszych usług lub  partnerom handlowym, których reprezentujemy na polskim rynku.  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Firma może przekazać Państwa dane również organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

6. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.

 

7. Państwa  prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

-prawo żądania usunięcia Państwa  danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (dane

kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej  "Polityce prywatności".